Jobcoaching

extra ondersteuning voor zelfstandigheid

Introductie

U heeft een klant of een werknemer, of u wilt een werknemer in dienst nemen die extra steun kan gebruiken om zijn (toekomstige) functie zo goed mogelijk te kunnen vervullen. Dan helpen wij u graag?

Wat doet een jobcoach?

De jobcoach van Cachet maakt samen met uw (toekomstige) klant/werknemer een inschatting van zijn mogelijkheden en beperkingen. Wanneer er nog geen werkplek is gevonden gaat de jobcoach op zoek naar een geschikte baan, die aansluit bij de persoonlijke mogelijkheden. Als deze is gevonden zal de jobcoach hem begeleiden in die baan, wat kan betekenen dat hij met ze meedenkt, meewerkt en de baan aanleert. Ook wordt de klant/werknemer geholpen met de administratie die bij een aanstelling komt kijken en dat hij leert omgaan met zijn nieuwe collega’s. Als de taken eenmaal zelfstandig kunnen worden verrichten, trekt de jobcoach zich geleidelijk terug. Hij blijft echter op afroep beschikbaar, bijvoorbeeld als het takenpakket wordt uitgebreid of aangepast. De klant/werknemer krijgt dus een zeer intensieve begeleiding om succes te verzekeren.

Voor wie is jobcoaching ?

Om in aanmerking te komen voor de begeleiding van een jobcoach moet de klant/werknemer een uitkering hebben of tot de participatiedoelgroep behoren. In ieder geval is jobcoaching vooral bedoeld voor mensen met een handicap die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Bij een mondelinge of schriftelijke aanmelding krijgt de klant/werknemer een ‘intakeformulier’ dat moet worden ingevuld. Op basis daarvan zal de jobcoach samen met hem/haar gaan bespreken en bekijken wat de beste manier is om aan het werk te komen.

Aanmelden?

Neem contact met ons op en ga hiervoor naar ons contactformulier.

Werkwijze

Cachet hanteert een stappenplan bestaande uit 4 fasen.

1 kennismaking en oriëntatie

In deze fase wordt een begeleidingsplan geschreven met als doel ondersteuning op de werkplek en of zoeken naar werk wat bij uw klant/werknemer past. In het plan worden de stappen benoemd die hiervoor nodig zijn.

Belemmeringen en kansen worden in beeld gebracht.

2 inzet van diverse onderzoeken in haar eigen testlokaal en arbeidsmarktoriëntatie

Na akkoord op het plan worden de benutbare vaardigheden, capaciteiten en interesses in kaart gebracht. Deze worden vergeleken met de huidige functie en of mogelijke toekomstige functies op de arbeidsmarkt in de eigen regio. Ook wordt er gekeken of delen van een functie kan worden uitgevoerd (jobcarving). Er wordt een beroepsprofiel opgesteld.

3 aanbodversterking: persoonlijke trainingen en scholing

In deze fase vindt een scholing of training plaats op de huidige werkplek of wanneer de klant/werknemer voor een baan in aanmerking kan komen maar de nieuwe werkvaardigheden nog niet hebt.

4 bemiddeling en nazorg

Er wordt samen gezocht naar passende vacatures. Zoeken van werkgevers aan de hand van het beroepsprofiel. De werkgever wordt geadviseerd en geïnformeerd over een functieaanpassing wanneer dit nodig is en over premiekortingen (loonkostenvoordeel per 2018), no-risk-polis en UWV proeftijdregeling.

De geschiktheid van de werkplek wordt beoordeeld. Indien nodig stelt de arbeidsdeskundige een nader onderzoek in naar de relatie tussen de belasting van de functie en de belastbaarheid. Daarnaast wordt de klant/werknemer sociaal en juridisch geadviseerd over een mogelijke uitkering en of aanvaarding van een nieuwe werkplek.

Duur traject

Het aantal begeleidingsuren en de inhoud van onze begeleiding wisselt per persoon en is altijd maatwerk. Ook de duur van de begeleiding is afhankelijk van je persoonlijke situatie. De bedoeling is wel dat het traject of de begeleidingsuren langzaam wordt afgebouwd.

Resultaat

De werknemer heeft geleerd zichzelf te ontwikkelen op de werkplek vanuit de eigen mogelijkheden en capaciteiten. Geleerd om zelfstandig problemen te herkennen en deze op te lossen. De werknemer kan naar vermogen zo zelfstandig mogelijk werken in zijn eigen functie.

Overige info?

Wat is jobcoaching?

Jobcoaching is het geheel van gestructureerde, doelbewuste stappen en specifieke instrumenten met als doel mensen intensief te begeleiden in het zoeken naar en/of het behouden van een job. Jobcoaching focust op het ontwikkelen van de mensen en op het scheppen van de noodzakelijke randvoorwaarden nodig voor een geslaagde tewerkstelling. Deze methodiek wordt toegepast door verschillende organisaties en richt zich tot verschillende (sub)doelgroepen waaronder allochtonen, kortgeschoolden, ex-gedetineerden, personen met een (arbeids)handicap, ouderen, langdurig werklozen, enz..

Jobcoaching wordt gehanteerd in zowel het reguliere als het beschermde (sociale economie) arbeidscircuit.

Jobcoaching is onstaan in Amerika als een methodiek om mensen met een handicap aan een betaalde baan te helpen. Begin jaren 90 is die methodiek naar Nederland ‘overgevlogen’ en er werden ondertussen zeer veel personen met een handicap toegeleid naar een betaalde of onbetaalde baan.

Wat is Jobcarving?

Bij jobcarving splits je bestaande functies op om banen te creëren voor mensen met een beperking. Niet alleen zij profiteren hiervan, maar ook het bedrijf. Het draagt namelijk bij aan een hogere efficiëntie en een duurzame bedrijfsvoering.

Het is aan de re-integratiedeskundige/jobcoach en de werkgever om in overleg te gaan over de taakinhoud van de functie. Het kan zijn dat een (toekomstige) werknemer het grootste deel van de taken die in de vacature vermeld zijn uit kan voeren, maar dat er enkele taken zijn die niet binnen de belastbaarheid van de werknemer passen. De kunst is dan om samen te proberen de vacature zodanig aan te passen dat deze wel binnen de belastbaarheid (of kennis en vaardigheden) van de werknemer past. Dit vergt een heel andere denkwijze van een werkgever en of een organisatie. Het makkelijkste om jobcarving uit te leggen is aan de hand van een voorbeeld:

Een logistiek bedrijf met acht heftruckchauffeurs in dienst krijgt het alsmaar drukker en komt al snel tot de conclusie dat er een heftruckchauffeur bij moet om het werk nog gedaan te krijgen. Hij komt in contact met een jobcoach die graag in gesprek wil met de werkgever om te kijken of er een passende oplossing geboden kan worden. De jobcoach bekijkt samen met de werkgever de taken die een heftruckchauffeur doet en het valt de jobcoach op dat alle heftruckchauffeurs ook enkele neventaken hebben zoals het karton opruimen en de vloer aanvegen. De jobcoach heeft wel een kandidaat die deze twee taken op zich kan nemen en hij overtuigt de werkgever ervan dat hij dan geen heftruckchauffeur nodig heeft. Dat bespaart de werkgever kosten, omdat een heftruckchauffeur een duurdere kracht is en de heftruckchauffeurs kunnen al hun aandacht richten op hun eigenlijke taak. De werkgever is na een tijdje erg tevreden en ziet dat de heftruckchauffeurs op deze manier veel efficiënter hun werk kunnen doen. Met jobcarving is het heftruckwerk eruit gehaald. (Bron: infonu.nl).