Conflictbemiddeling

samen werken aan een oplossing

Introductie

Heef u een probleem of conflict met uw werkgever en of collega? Wellicht kan dan een conflictbemiddelaar van Cachet u en de werkgever of collega helpen om het conflict snel op te lossen. Want arbeidsconflicten kosten u, uw collega en of de werkgever onnodig veel tijd, energie en geld.

Vrijblijvend kennismaken met de effectieve en relatief goedkope wijze van conflictbemiddeling door Cachet? Neem contact met ons op, ga hiervoor naar ons contactformulier.

Cachet Conflictbemiddeling is geschikt bij:

  • samenwerkingsconflicten (collega’s of maatschap)
  • conflicten tussen werkgevers en werknemers
  • conflicten tussen werkgevers en vakbonden
  • conflicten tussen leveranciers en afnemers

Werkwijze

Er zijn vier stappen te onderscheiden in onze bemiddelingsproces. Het is belangrijk om alle stappen te doorlopen en zo nodig kan teruggegrepen worden naar een vorige stap. De stappen worden doorgaans in vier tot vijf sessies doorlopen.

1 Kennismaking, oriëntatie en overeenkomst (vrijblijvend)

In deze fase wordt locatie en datum voor het eerste gesprek afgesproken en krijgen partijen schriftelijke informatie  toegestuurd. Bemiddeling vindt over het algemeen plaats op een neutrale plek. Ter voorbereiding op de volgende stap is het aan te raden voor u zelf op papier te zetten waar voor u het probleem zit en waarom dit zo belangrijk voor u is. Ook is het zinvol om een inschatting te maken  hoe de ander tegen het probleem aankijkt en wat belangrijk voor de ander zou kunnen zijn. De bemiddelaar vergaart informatie over het conflict.

Er wordt kennis gemaakt met de bemiddelaar. Hij of zij legt uit wat conflictbemiddeling precies inhoudt. Het is belangrijk om te weten waarom is gekozen voor conflictbemiddeling en welke verwachtingen hierover zijn. De bemiddelaar zal uitleg geven over welke uitgangspunten gelden bij een bemiddelingsproces. Hierbij zullen vrijwilligheid, geheimhoudingsplicht en de onafhankelijke en de neutrale opstelling van de bemiddelaar aan de orde komen. Ook wordt het aantal bijeenkomsten en de tijdsduur van deze bijeenkomsten besproken en de wijze waarop er gecommuniceerd zal worden. Wanneer er definitief wordt besloten om conflictbemiddeling in te zetten wordt een overeenkomst opgesteld en ondertekend. Hierin worden een aantal zaken vastgelegd zoals vertrouwelijkheid, geheimhoudingsplicht, de aard van het conflict, het uurtarief en hoe de kosten worden verdeeld.

2 Inventariseren conflict

Na ondertekening van de overeenkomst start de feitelijke bemiddeling. De bemiddelaar nodigt partijen uit hun kant van het verhaal te vertellen en zorgt ervoor dat beide partijen voldoende aan bod komen. Emoties spelen in deze fase vaak een belangrijke rol en dat is ook van belang om de werkelijke oorzaak van het conflict helder te krijgen. De bedoeling is om tot de kern van het conflict te komen, wensen en belangen te formuleren en te inventariseren  en te bepalen welke zaken voor de toekomst belangrijk zijn.

3 Onderhandelen en oplossen

Partijen gaan op zoek naar constructieve oplossingen die de wederzijdse belangen zoveel mogelijk dienen. De bemiddelaar draagt bij voorkeur zo min mogelijk zelf oplossingen aan maar helpt partijen vooral naar passende oplossingen te zoeken. Na een inventarisatie van de aangedragen oplossingen wordt gekeken naar de haalbaarheid hiervan en onderhandelen partijen hierover met elkaar. De bedoeling is om tot een duurzame en door beide partijen gedragen eindoplossing te komen.

4 Afronden en nazorg

Zodra partijen tot een eindoplossing zijn gekomen wordt dit verwoord en zonnodig vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst die vervolgens door beide partijen wordt ondertekend. Hiermee geven partijen aan akkoord te gaan met de gemaakte afspraken. Indien een van de partijen de afspraken onverhoopt niet nakomt dan kan de desbetreffende partij daarop worden aangesproken op grond van de vaststellingsovereenkomst.

Geen overeenstemming of tussentijdse beëindiging:

Indien partijen niet tot een overeenstemming kunnen komen wordt de conflictbemiddeling voortijdig beëindigd en wordt er ook geen vaststellingsovereenkomst opgesteld. conflictbemiddeling vindt plaats op basis van vrijwilligheid en het is mogelijk dat een van de partijen besluit om het traject voortijdig te stoppen. Dit wordt dan gemeld aan de andere partij en aan de bemiddelaar. Ook de bemiddelaar kan besluiten de bemiddeling te stoppen indien er niet voldoende bereidheid blijkt te zijn om tot een constructieve oplossing te komen.

Nazorg

De bemiddelaar zal na het opstellen van de vaststellingsovereenkomst contact houden met de partijen of de vaststellingsovereenkomst wordt nageleefd en of het conflict werkelijk is opgelost.

Duur periode conflictbemiddeling

De duur hangt af van het type conflict en de escalatie. Gemiddeld duurt de bemiddelingsperiode 6 weken met 5 sessies van 1-1,5 uur.

Resultaat

In een informele, besloten en vertrouwelijke procedure hebben de partijen een actieve rol in het bedenken van (creatieve) oplossingen onder begeleiding van de bemiddelaar. Bij een geslaagde bemiddeling is een win-win situatie gecreëerd waardoor communicatieproblemen zijn verholpen en geen onnodige verdere beschadiging van relaties optreedt.

  • Vrijblijvende kennismaking, informatie en uitleg van de bemiddelingsprocedure door Cachet.
  • Conflictbemiddeling bij Cachet is een snelle en goedkope procedure in vergelijking tot mediation of rechtspraak.
  • Afspraken worden in een vaststellingsovereenkomst ondertekend en nageleefd.
  • Nazorgperiode van 6 maanden of conflict daadwerkelijk is opgelost.

Kosten

Cachet hanteert een uurtarief van € 115,00 exclusief btw. Tijdens de kennismaking en uitleg kan in onderling overleg worden bepaald welke partij welke deel van de kosten voor zijn rekening neemt.

Regio

Midden-Oost Nederland