Re-integratie 2e spoor

snel en effectief ingrijpen bij verzuim

Introductie

Wanneer je niet kan terugkeren in eigen werk door ziekte of privéomstandigheden dan helpen wij jouw graag verder.
Neem contact met ons op en ga hiervoor naar ons contactformulier.

Werkwijze

Bij het inzetten van een tweede spoortraject wordt je ondersteund bij het zoeken naar andere passende arbeid. Aanvullend kan jij ook ondersteuning krijgen bij sociaal-maatschappelijke, juridische en fiscale problemen.

Het kan zijn dat er problemen zijn in de privéomgeving waarover jij op dit moment geen grip hebt waardoor de re-integratie stagnatie kan oplopen en jij niet aan de verplichtingen kan voldoen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een ziekte in de thuissituatie, scheiding, schuld, woonproblematiek, kinderopvang en verslaving.

Wij zetten graag onze praktische hulp en begeleiding samen met jouw in om de persoonlijke situatie hanteerbaar te maken.

 

Cachet hanteert een stappenplan bestaande uit 4 fasen:

1 kennismaking en oriëntatie

In deze fase wordt een re-integratieplan geschreven met als doel terugkeer in ander passend werk bij een andere werkgever. Hierbij worden de stappen benoemd die hiervoor nodig zijn.

Belemmeringen en kansen worden in beeld gebracht.

2 inzet van diverse onderzoeken in haar eigen testlokaal en arbeidsmarktoriëntatie

Na akkoord van jou en werkgever op het re-integratieplan worden jouw benutbare vaardigheden, capaciteiten en interesses in kaart gebracht. Deze worden vergeleken met bestaande functies op de arbeidsmarkt in de eigen regio. Er wordt een beroepsprofiel voor jou opgesteld.

3 aanbodversterking: persoonlijke trainingen en scholing

In deze fase wordt je geschoold of getraind wanneer jij voor een passende baan in aanmerking kan komen maar de nieuwe werkvaardigheden nog niet hebt. Ook een sollicitatietraining valt onder deze fase.

4 bemiddeling en nazorg

Samen met jou wordt gezocht naar passende vacatures. Acquisitie van werkgevers aan de hand van het beroepsprofiel. De werkgever wordt geadviseerd en geïnformeerd, indien van toepassing, over premiekortingen(loonkostenvoordeel per 2018), no-risk-polis en UWV proeftijdregeling.

De geschiktheid van de werkplek wordt beoordeeld. Indien nodig stelt de arbeidsdeskundige een nader onderzoek in naar de relatie tussen de belasting van de functie en jouw belastbaarheid. Daarnaast wordt je sociaal en juridisch geadviseerd over een mogelijke uitkering en of aanvaarding van een nieuwe werkplek.

Duur van een 2e spoor traject: De duur van het traject verschilt per geval. Er zijn trajecten van drie maanden en soms langer dan 1 jaar. Gemiddeld genomen duurt een traject 6 maanden.

Trajectresultaat

  • Jouw arbeidsmogelijkheden zijn bepaald. (Andere passende arbeid).
  • Dossiervorming en verslaglegging voor de WIA aanvraag (UWV Proof).
  • Je hebt een andere passende baan of een richting in toekomstige mogelijkheden.

Kosten

De kosten van een 2e spoor traject verschillen per traject. Hoeveel een traject kost hangt af van onder andere:

  • de duur van de bemiddelingsperiode en intensiteit van het traject
  •  benodigde aanvullende instrumenten zoals scholing, cursus, persoonlijke trainingen en testen

Bij Cachet is naast een compleet 2e spoortraject ook een deeltraject mogelijk. Bij een volledig traject worden de werkzaamheden per 2 maanden gerekend. Bij een deeltraject per ingezette interventie en of product.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om voor een aantal instrumenten en of producten een ‘no cure, less pay’ clausule af te sluiten. Hierdoor vallen de kosten lager uit wanneer er snel werk wordt gevonden en niet alle activiteiten zijn ingezet of wanneer onverhoopt geen ander werk wordt gevonden.

De gemiddelde trajectkosten bij Cachet -niveau 2023- bedragen € 2.150,00 exclusief BTW.