Re-integratie

goede en correcte re-integratiebegeleiding

Introductie

Wilt u zeker zijn van goede en correcte re-integratiebegeleiding bij verzuim van uw werknemers? Wij helpen u en uw werknemers graag met een effectieve begeleiding.

Meld uw werknemer aan

Wanneer het duidelijk is dat uw werknemer niet kan terugkeren in zijn eigen werk of in een aangepaste functie, dan start re-integratie 2e spoor. Het doel van re-integratie 2e spoor is het vinden van een passende baan bij een andere werkgever. Een baan die het liefst zo dicht mogelijk past bij de vaardigheden en kennis van uw werknemer.

U kunt ons inschakelen om deze tijdrovende en complexe taken uit te laten voeren om uw organisatie te ontlasten en tijd uit te sparen. Maar vooral om de werknemer goed te begeleiden gedurende zijn ziekteproces. Voor u is het namelijk van groot belang dat het UWV ziet dat u voldoende heeft gedaan om uw zieke werknemer weer aan het werk te helpen anders draagt u zelf de financiële gevolgen.

Cachet stelt samen met de werknemer na overleg met de werkgever en of Arbodienst een arbeidsintegratieplan op. Gericht op een terugkeer binnen of buiten het bedrijf. Hiervoor gebruikt zij haar eigen instrumenten. Een traject bestaat uit het opstellen van re-integratieplan, diagnose, aanbodversterking, bemiddeling en nazorg.

Wanneer u meer informatie wilt over re-integratie 2e spoor, de wet verbetering Poortwachter en subsidievoorwaarden dan kunt u contact met ons opnemen.

Bij het inzetten van een tweede spoortraject ondersteunen wij uw werknemers ook bij: sociaal-maatschappelijke, juridische en fiscale problemen. Een deel van de werknemers zullen door privéomstandigheden minder zelfredzaam zijn waardoor zij hun regelvermogen verliezen. Dit kan leiden tot ziekteverzuim, disfunctioneren of belemmering in re-integratie. Enkele voorbeelden hiervan zijn: ziekte in thuissituatie, scheiding, schuld, woonproblematiek, kinderopvang en verslaving.

Wij pakken deze problemen samen met de werknemer aan om de persoonlijke situatie hanteerbaar te maken.

Werkwijze

Cachet hanteert een stappenplan bestaande uit 4 fasen.

1 Intake: kennismaking en oriëntatie

In deze fase wordt een re-integratieplan geschreven met als doel terugkeer in ander passend werk bij een andere werkgever. Hierbij worden de stappen benoemd die hiervoor nodig zijn. Persoonlijke belemmeringen en kansen worden in beeld gebracht.

2 Inzet van diverse onderzoeken in haar eigen testlokaal en arbeidsmarktoriëntatie

Na akkoord van de werknemer en werkgever op het re-integratieplan worden de benutbare vaardigheden, capaciteiten en interesses in kaart gebracht. Deze worden vergeleken met bestaande functies op de arbeidsmarkt in de eigen regio. Een beroepsprofiel wordt opgesteld.

3 Aanbodversterking: persoonlijke trainingen en scholing

In deze fase wordt een werknemer geschoold of getraind wanneer hij of zij voor een passende baan in aanmerking kan komen maar de nieuwe werkvaardigheden nog niet heeft. Ook een sollicitatietraining valt onder deze fase.

4 Bemiddeling en nazorg

Samen met de werknemer wordt gezocht naar passende vacatures. Acquisitie van werkgevers aan de hand van het beroepsprofiel. De werkgever wordt geadviseerd en geïnformeerd, indien van toepassing, over premiekortingen(loonkostenvoordeel per 2018), no-risk-polis en UWV proeftijdregeling.

De geschiktheid van de werkplek wordt beoordeeld. Indien nodig stelt de arbeidsdeskundige een nader onderzoek in naar de relatie tussen de belasting van de functie en de belastbaarheid van de werknemer.

Adviseren van de werknemer sociaal en juridisch wat de gevolgen zijn van een mogelijke uitkering en of verkrijgen van een nieuwe werkplek.

Duur van een 2e spoor traject

De duur van het traject verschilt per geval. Er zijn trajecten van drie maanden en soms langer dan 1 jaar. Gemiddeld genomen duurt een traject 6 maanden.

Trajectresultaat

  • Voor de werknemer zijn arbeidsmogelijkheden bepaalt. Andere passende arbeid.
  • Dossiervorming en verslaglegging voor de WIA aanvraag (UWV Proof).
  • Werknemer verkrijgt een andere passende baan of werknemer heeft richting in toekomstige mogelijkheden.

Kosten

De kosten van een 2e spoor traject verschillen per traject. Hoeveel een traject kost hangt af van onder andere:

  • de duur van de bemiddelingsperiode en intensiteit van het traject
  • benodigde aanvullende instrumenten zoals scholing, cursus, persoonlijke trainingen en testen

Bij Cachet is naast een compleet 2e spoortraject ook een deeltraject mogelijk. Bij een volledig traject worden de werkzaamheden per 2 maanden gerekend. Bij een deeltraject per ingezette interventie en of product.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om voor een aantal instrumenten en of producten een ‘no cure, less pay’ clausule af te sluiten. Hierdoor vallen de kosten lager uit wanneer er snel werk wordt gevonden en niet alle activiteiten zijn ingezet of wanneer onverhoopt geen ander werk wordt gevonden.

De gemiddelde trajectkosten bij Cachet -niveau 2023- bedragen € 2.150,00 exclusief BTW.